Algemene voorwaarden 

Hieronder tref je de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van DiVer’s uit Lottum gevestigd te Lottum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72137754
Op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar van de voorwaarden toegestuurd. 

Algemene voorwaarden 

1. Definities en toepasselijkheid 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DiVer’s uit Lottum zijn deze algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing, tenzij DiVer’s uit Lottum zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

2. Prijzen en betalingen 

2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s inclusief BTW. Exclusief verzendkosten. 

2.2 Voor binnenlandse bestellingen die door de brievenbus kunnen zijn de verzend/verpakkosten € 5,00. Voor pakketpost ,(bestellingen die niet door de brievenbus passen) binnen Nederland brengen wij € 7,60 in rekening. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land van bestemming en de omvang van uw bestelling, hiervan kunt u van te voren een vrijblijvende offerte aanvragen via info@diversuitlottum.nl


LET OP: Indien u een overschrijving uitvoert vanuit het buitenland, dient u altijd onze BIC (SWIFT) en IBAN gegevens te vermelden. Doet u dat niet, dan zal uw bank transactiekosten berekenen, waarvoor wij niet kunnen instaan. Bij vermelding van de BIC- en IBAN-gegevens is een overschrijving vanuit andere EU landen kosteloos. 

2.3 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf door: online via IDEAL, PayPal, of vooruitbetaling via overboeking. Bij vooruitbetaling dient de betaling binnen 14 dagen na bestelling te worden voldaan. De reservering van de bestelde artikelen vervalt hierna. Goederen blijven eigendom van DiVer’s uit Lottum tot de betaling is voldaan. Voor online betalingen worden u geen extra kosten berekend.


2.4 Alle prijzen die vermeld zijn op de site www.diversuitlottum.nl zijn in Euro, inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Tevens worden er extra verzendkosten in rekening gebracht bij verzending buiten Nederland. 

2.5 De bestelde artikelen kunnen helaas niet onder rembours worden geleverd. 

3. Levering 

3.1 Wij verzenden alle bestellingen binnen 3 dagen na ontvangst van de betaling via myparcel & PostNL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten de bestelde producten niet binnen een redelijke termijn worden geleverd en wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. Mocht u op moment van afgifte niet thuis zijn dan kunt u het pakket op het postkantoor bij u in de buurt ophalen. 


3.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. 

3.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling en betaling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. 

3.4 Levering in gedeelten is toegestaan. 

3.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

3.6 DiVer’s uit Lottum maakt voor de levering gebruik van de diensten van PostNL. DiVer’s uit Lottum is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door een dergelijke partij met de goederen wordt omgegaan en hoe de bezorging/aflevering plaatsvindt. DiVer’s uit Lottum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bezorgen en/of kwijtraken van de bestelde goederen. Het versturen van de bestelling gebeurt op risico van de klant. De door DiVer’s uit Lottum verzonden pakketten zijn voorzien van een barcode (uitzondering van brievenpost) waardoor het gehele traject bij verzending kan worden gevolgd tot aan de voordeur van de geadresseerde. In geval van vermeende vermissing van een zending wordt door PostNL een onderzoek ingesteld. Indien uit dit onderzoek blijkt dat een pakket is afgeleverd op het aangegeven adres, zal het pakket niet als vermist worden beschouwd. 

3.7 Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn. DiVer’s uit Lottum is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden uiteraard door DiVer’s uit Lottum gedragen.
 
3.8 U dient de bestelling onmiddellijk bij levering te controleren op eventuele afwijkingen. 
3.9 Indien u nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening. 

4. Klachten en retourzending 

4.1 Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren, geringe, in de handel gebruikelijke afwijkingen in bijvoorbeeld kwaliteit, kleur, maat of afwerking dienen door u te worden aanvaard. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan vragen wij u binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen aan info@diversuitlottum.nl.

Indien binnen deze termijn door info@diversuitlottum.nl geen schriftelijke klachten zijn ontvangen, wordt DiVer’s uit Lottum geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. 

4.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan DiVer’s uit Lottum te retourneren. Retourneren is voor eigen rekening. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien: 

a) de verpakking van het product onbeschadigd is. 
b) het product niet gedragen, gebruikt en/of gewassen is, 
c) u niet zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, 
d) u de gebruiksaanwijzing en / of instructies niet heeft opgevolgd. 
e) het artikel is voorzien van de originele en aangehechte labels en/of prijskaartjes, 
f) het artikel ongebruikt en in nieuw staat verkeerd. 
g) u vooraf schriftelijk/per mail aan info@diversuitlottum.nl heeft laten weten dat u een bestelling retour wil zenden. Vooraf dient DiVer’s uit Lottum hier toestemming voor te geven. De kosten voor retourzendingen zijn voor eigen rekening. 

4.3 Indien u een beschadigd product hebt ontvangen wordt deze door DiVer’s uit Lottum kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits op voorraad. Meldt deze schade dan binnen 24 uur na ontvangst. Dit doet u door middel van het sturen van een e-mail naar info@diversuitlottum.nl, met daarin o.a. een foto van de schade. Doet u dit na deze tijd, dan kunnen wij niet meer garanderen dat de schade wordt vergoed.4.4 Indien u in plaats van het bestelde product een ander product hebt ontvangen wordt dit door DiVer’s uit Lottum kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product plus de terugstorting van retourkosten. Hiertoe dient u binnen 14 dagen contact op te nemen met DiVer’s uit Lottum. Klachten over een order dient u altijd binnen 14 dagen schriftelijk/per mail aan ons te melden. 

4.5 DiVer’s uit Lottum behoudt het recht om retouren te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of door schuld anders dan die van DiVer’s uit Lottum of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten en het risico tijdens retourzending (transport) zijn voor rekening van de klant. 

4.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van DiVer’s uit Lottum schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal DiVer’s uit Lottum de klant hiervan in kennis stellen. In dit geval zal DiVer’s uit Lottum het voor het product betaalde bedrag en de retourkosten niet aan de klant crediteren. DiVer’s uit Lottum zal nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag binnen 14 dagen rechtstreeks op uw bankrekening terugstorten onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten. 

4.7 DiVer’s uit Lottum is niet aansprakelijk voor kwijtgeraakte retourzendingen. 

5. Aanbiedingen/overeenkomsten 

5.1 Alle aanbiedingen van DiVer’s uit Lottum zijn vrijblijvend en DiVer’s uit Lottum behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

5.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door DiVer’s uit Lottum. DiVer’s uit Lottum is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt DiVer’s uit Lottum dit mee na ontvangst van de bestelling. 

5.3 Alle door DiVer’s uit Lottum gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. DiVer’s uit Lottum heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Hierover nemen we uiteraard contact met u op. Aanbiedingen/Sale kunnen niet worden geretourneerd. 

6. Aansprakelijkheid 

6.1 Iedere aansprakelijkheid van DiVer’s uit Lottum en van het personeel en de producten van DiVer’s uit Lottum voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. DiVer’s uit Lottum is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 

6.2 DiVer’s uit Lottum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van DiVer’s uit Lottum. 

6.3 Iedere aansprakelijkheid van DiVer’s uit Lottum jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan DiVer’s uit Lottum verschuldigd is.
 
6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en DiVer’s uit Lottum, dan wel tussen DiVer’s uit Lottum en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en DiVer’s uit Lottum, is DiVer’s uit Lottum niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van DiVer’s uit Lottum. 

6.5 DiVer’s uit Lottum kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

7. Schadevergoeding 

7.1 DiVer’s uit Lottum kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. 

7.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van DiVer’s uit Lottum komen zijn: ziekte, in- en uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc. 

7.3 DiVer’s uit Lottum is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaakschade. 

7.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van DiVer’s uit Lottum ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen. 

8. Overmacht 

8.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 

8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop DiVer’s uit Lottum geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DiVer’s uit Lottum niet in staat is de verplichtingen na te komen. 

8.3 DiVer’s uit Lottum heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DiVer’s uit Lottum zijn verbintenis had moeten nakomen. 

8.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover DiVer’s uit Lottum ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DiVer’s uit Lottum gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. 

9. Diversen 

9.1 Indien u aan DiVer’s uit Lottum schriftelijk opgave doet van een adres, is DiVer’s uit Lottum gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan DiVer’s uit Lottum opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

9.2 Wanneer door DiVer’s uit Lottum gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat DiVer’s uit Lottum deze voorwaarden soepel toepast.
 
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met DiVer’s uit Lottum in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DiVer’s uit Lottum vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

9.4 DiVer’s uit Lottum is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

9.5 DiVer’s uit Lottum houdt zich het recht voor om deze algemene Voorwaarden te wijzigen. 

10. Privacy 

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld. Alsmede dat zij worden gebruikt als relatiebeheer tussen de klant en DiVer’s uit Lottum. 

11. Copyright 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van DiVer’s uit Lottum. 

12. Geschillen en toepasselijk recht 

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

13. Slotbepaling 

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen DiVer’s uit Lottum en de consument. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen. 

Bedrijfsinformatie: 

DiVer’s uit Lottum 
T.a.v. Diana Vergeldt-Verhaegh
Bonenkampstraat 12
5973 PK Lottum

info@diversuitlottum.nl

www.diversuitlottum.nl

Bank: KNAB

IBAN NL79 KNAB 0403799783
BIC  

BTW NL001840849B32
KvK 72137754